Oikoymenh

45 NÁJDENÝCH KNÍH

Exegetické zlomky 15.53 
V pozůstalosti Klementa Alexandrijského se dochovala sbírka exegetických zlomků známých pod názvem Eclogae propheticae („Vybrané pasáže z prorockých knih“, tj. z Písma). Jedná se snad
Viac info...
Základy metafyziky mravů 8.12 
Základní spis Kantovy praktické filosofie. Autor v něm stanovujenejvyšší princip morality, vysvětluje jeho funkci a odstiňuje jej od jiných koncepcí založení praktické filosofie. Třetí opravené
Viac info...
Za co vděčí Evropa Řekům 16.33 
Autorovým záměrem je připomenout skutečnost zakořenění naší evropské kultury v řecké antice všem, jimž není řecká kultura lhostejná jakožto součást naší identity. Lhostejné však nemůže
Viac info...
Co znamená myslet? 6.17 
První část přednáškového cyklu z let 1951/52. Heidegger zde podrobně probírá co je moderní věda a jaké je její postavení v rámci aristotelské charakteristiky člověka
Viac info...
Fenomenologie vnímání 28.04 
Merleau-Ponty vychází ve svém nejvýznamnějším díle z podrobné analýzy vnímání, která jej přivede k nutnosti chápat lidský subjekt jako vtělený a opustit některé teze Husserlovy
Viac info...
Pojem politična 7.06 
Autor vycházející z pozice právního normativismu a známý svou kritikou liberalismu a parlamentarismu se ve své práci z r. 1932 zabývá analýzou a vzájemným vztahem
Viac info...
Římský katolicismus a politická forma 4.38 
Dílo vydané roku 1923 představuje jednu z raných prací proslulého právního a politického filosofa Carla Schmitta. Německý myslitel se v tomto po stylistické a literární
Viac info...
Pojmopis 11.08 
Vznik matematické logiky je první revolucí v logice od dob Aristotelových. Úvodní část tvoří český překlad, druhou a třetí část doprovází faksimile prvního německého vydání
Viac info...
Maurice Merleau-Ponty 13.31 
Myšlení Maurice Merleau-Pontyho prošlo od jeho raných prací o vnímání složitým vývojem, vedoucím až k nezavršenému pokusu o vybudování ontologie smyslově vnímatelného. Předkládaný sborník, sestavený
Viac info...
Přítomnost Boha v dějinách 7.51 
V knize Přítomnost Boha v dějinách představuje Fackenheim svůj koncept „zakládajících zkušeností“ judaismu - společných, znovu zpřítomňovaných zkušeností, jež stvrzují víru v neomezeného Boha, přítomného
Viac info...
Pojednání o nesmrtelnosti duše 14.65 
Traktát, v němž padovský renesanční aristotelik zkoumá různé možnosti řešení otázky po nesmrtelnosti lidské duše. Pomponazzi rozebírá stanovisko Averroovo, Platónovo, Tomáše Akvinského a Alexandra z
Viac info...
Staroegyptské náboženství II. 15.10 
Kniha se věnuje egyptskému pojetí člověka a lidství. Sleduje přitom strukturu navrženou již v prvním díle tak, aby bylo jasně patrné, že Egypťané nahlíželi na
Viac info...
Etické vztahy v ekonomice 12.42 
V předkládané knize se autor zabývá těmi oblastmi ekonomického života, v nichž se uplatňují především instituční vztahy. Ty představují specifický typ mezilidských vztahů, včetně mravních
Viac info...
Logická zkoumaní II 2 – Základy fenomenologického objasnění poznání 14.65 
6. logické zkoumání Edmunda Husserla představuje nejvýznamnější ze všech šesti zkoumání druhého svazku jeho „průlomového díla“. Právě toto zkoumání bylo nejvíce studováno další generací fenomenologů
Viac info...
Esej o lidském chápání 31.17 
Klasické filosofické dílo z konce 17. století. Úvodem vyvrací Descartovupředstavu o vrozenosti idejí. Svým „ideismem“ zakládá mj. asociativnípsychologii. Třetí částí vytváří novověkou sémantiku. V závěrečnéčtvrté
Viac info...
Úvod do metafyziky 22.24 
Metafyzika se po dlouhodobém kritickém odmítání opět dostává do popředí zájmu. Do této situace na rozcestí podává Schmidingerova kniha pomocnou ruku především tím, že se
Viac info...
Patrologie. Úvod do studia starokřesťanské literatury 33.40 
Kniha přináší souhrnné a přehledné chronologické podání dějin starokřesťanské literatury a nauky církevních autorů prvních osmi staletí.
Viac info...
O násilí 5.72 
Autorka se v souboru tří esejů zabývá problémem násilí a politické moci v moderní společnosti.
Viac info...
Řecké matematické texty 26.26 
Antologie vybraných textů představuje reprezentativní průřez tisíciletými dějinami řecké matematiky v jejích nejdůležitějších disciplínách. Obsahuje mj. podstatný výbor z Eukleidových Základů a zespisů Archimédových, ukázky
Viac info...
Rané texty o hudbě a řeči 8.84 
Výbor z nejranějšího období tvorby F. Nietzscheho představuje nepublikované texty a náčrty, které většinou zůstávají ve stínu autorovy prvotiny Zrození tragédie, ačkoli je možné v
Viac info...