Heuréka

10 NÁJDENÝCH KNÍH

Základné zásady trestného konania 10.67 
Trestné konanie a postup orgánov činných v trestnom konaní a súdov predstavuje najzávažnejsí zásah do práv a záujmov subjektov, ktoré sa testného konania zúčastňujú. Limitácia
Viac info...
Praktikum trestného práva procesného 10.67 
Kniha slúži ako pomôcka pri orientovaní sa v rozsiahlej trestnoprávnej matérii. Obsahuje nielen text, ktorý vysvetľuje ťažiskové otázky trestného práva procesného, ale aj súbor otázok,
Viac info...
Právo sociálneho zabezpečenia – Poistný systém 23.28 
Publikácia obsahujúca pojmové vymedzenie základných inštitútov verejnoprávneho systému sociálneho poistenia s názornými príkladmi veľmi aktuálne vypĺňa medzeru vo vydávaní vzdelávacej odbornej právnickej literatúry v oblasti
Viac info...
Dejiny štátu a práva na území Slovenska I. 6.65 
Učebný text je prvou podobou spracovania slovenskej štátnoprávnej histórie nielen v stručnejšej forme, ale predovšetkým čo najzrozumiteľnejším spôsobom pre široký okruh odbornej aj laickej verejnosti.
Viac info...
Občianske právo – Všeobecná časť 9.70 
Publikácia podáva celkové vyjadrenie všetkých zmien, ktoré v nadväznosti na zásadné spoločenské zmeny nastali v koncepcii, princípoch aj systéme súkromného práva; v podstate predstavuje nové
Viac info...
Spotrebiteľské právo v Slovenskej republike a v Európskej únii 12.35 
Dielo ako prvé na Slovensku spracúva problematiku právnej ochrany spotrebiteľa v jej celej šírke, ako súbor verejnoprávnych a súkromnoprávnych vzťahov, ktoré usporadúva do systému. Právna
Viac info...
Občianske právo – Pracovný zošit č. 2 4.81 
Publikácia obsahuje vydanie praktických príkladov z Občianskeho práva 2, určené všetkým študentom, ktorí majú záujem pochopiť základy Občianskeho práva hmotného, resp. prehĺbiť a precvičiť si
Viac info...
Trestné činy proti životu a zdraviu 9.20 
Publikácia je zameraná na komplexné porovnanie trestných činov proti životu a zdraviu v starom a v rekodifikovanom Trestnom zákone. Prichádza v období, keď väčšina odbornej
Viac info...
Nástin súkromného práva platného na Slovensku a Podkarpatskej Rusi 56.05 
Dielo Doc.Dr. Vladimíra Fajnora, prvého prezidenta Najvyššieho súdu ČSR a Dr. Adolfa Zátureckého, senátneho prezidenta Najvyššieho súdu ČSR, je skvostom v knižnici každého právnika na
Viac info...
Konanie pred Ústavným súdom Slovenskej republiky, 2. vydanie 21.34 
V publikácii autor využíva svoje široké teoretické zázemie, bohaté praktické skúsenosti bývalého sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky a advokáta, ktorý často zastupuje účastníkov v konaní
Viac info...