PMPP 1/2020

0 Hodnotení

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 1/2020 Prvé vydanie pre rok 2020 publikácie Personálny a mzdový poradca podnikateľa vám prináša výber najaktuálnejších tém - pracovnoprávne vzťahy (pracovné zmluvy vedúcich zamestnancov, právna úprava odvolania a odvolacieho dekrétu pri vedúcich zamestnancoch v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu a iné), odborník radí (hodnotenie úspešnosti získavania a výberu zamestnancov, zhrnutie

Prehľad

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 1/2020 Prvé vydanie pre rok 2020 publikácie Personálny a mzdový poradca podnikateľa vám prináša výber najaktuálnejších tém – pracovnoprávne vzťahy (pracovné zmluvy vedúcich zamestnancov, právna úprava odvolania a odvolacieho dekrétu pri vedúcich zamestnancoch v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu a iné), odborník radí (hodnotenie úspešnosti získavania a výberu zamestnancov, zhrnutie živnosti a iné), praktická personalistika (hodnotenie úspešnosti získavania a výberu zamestnancov). OBSAH PRACOVNOPRÁVNE VZŤAHY Pracovné zmluvy vedúcich zamestnancov (Mgr. Juraj Kočiš, LL.M.) Manažérske pracovné zmluvy budia zvýšenú pozornosť hneď z niekoľkých dôvodov. Vedúci zamestnanci sú z mnohých ohľadov, najmä z pohľadu ich kompetencií, pridelených pracovných úloh, ale tiež z hľadiska odmeňovania či úpravy pracovného času, špecifickou skupinou zamestnancov. Manažérske pracovné zmluvy preto predstavujú pomerne komplikovanú a relatívne ucelenú problematiku, ktorá si zasluhuje zvýšenú pozornosť. Právna úprava odvolania a odvolacieho dekrétu pri vedúcich zamestnancoch v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu (JUDr. Slavomíra Gejdošová) Pracovný pomer môže byť založený tiež voľbou či vymenovaním v zmysle Zákonníka práce. Voľba a vymenovanie do funkcie musia v prípadoch stanovených právnym predpisom alebo vnútorným predpisom zamestnávateľa predchádzať založeniu pracovného pomeru. Až uzatvorením pracovnej zmluvy dochádza k založeniu pracovného pomeru. Článok sa venuje právnej úprave odvolania vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu, vykonávajúceho svoju funkciu na základe vymenovania. ODBORNÍK RADÍ Práceneschopnosť a nemocenské dávky (Ing. Eva Gášpárová) Počas trvania DPN má zamestnanec nárok na náhradu príjmu, ktorú mu poskytuje zamestnávateľ z vlastných prostriedkov počas prvých 10 kalendárnych dní PN, a na nemocenské dávky, ktoré poskytuje SP z nemocenského poistenia po uplynutí 10 kalendárnych dní od začiatku PN do skončenia DPN, najdlhšie do uplynutia 52. týždňa od vzniku DPN. Zhrnutie o živnosti (Bc. Katarína Danajovičová) Článok obsahu komplexné informácie týkajúce sa základných pojmov, založenia živnosti, výšky odvodov a ďalšie. Zástupcovia zamestnancov v pracovnoprávnych vzťahoch (JUDr. Martin Vavro) Zákonník práce ako základný pracovnoprávny predpis upravujúci oblasť pracovnoprávnych vzťahov definuje tri základné skupiny zástupcov zamestnancov. Ide o odborovú organizáciu, zamestnaneckú radu a zamestnaneckého dôverníka. Vzájomné pôsobenie viacerých zástupcov zamestnancov u daného zamestnávateľa sa v niektorých prípadoch vylučuje, v niektorých prípadoch je naopak prípustné a Zákonník práce predpokladá ich vzájomné spolupôsobenie. PRAKTICKÁ PERSONALISTIKA Hodnotenie úspešnosti získavania a výberu zamestnancov (Ing. Cecília Olexová, PhD.) VEREJNÁ SPRÁVA Zmeny zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme po novelách účinných od 1. 9. 2019 (Ing. Jarmila Szabová) Odmeňovanie nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení (Ing. Jarmila Szabová)